Choď na obsah Choď na menu

 

VZN 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 1/2011 o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri materskej škole

VZN č. 2/2011 o niektorých podmienkach držania psov

 VZN č. 3/2011 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby

VZN 2/2012 o nakladaní z nájomnými bytmi pre občanov

VZN 1/2013 o číslovaní stavieb na území obce Hrašné

VZN 2/2013 o torbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Hrašné

VZN 3/2013 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hrašné

VZN 1/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015

 VZN 3/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Hrašné

VZN 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Hrašné

Dodatok č. 4 k VZN obce Hrašné č. 1/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole 

VZN 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom  

Návrh VZN 1/2017 o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ 

Návrh VZN 2/2017 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce