Choď na obsah Choď na menu

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Obec Hrašné je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia   v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec  Hrašné

Sídlo  Hrašné 3, 916 14 Hrašné

IČO:   311634

DIČ:   2021091556

 

V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie:

Elektronické aukcie

Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.

Informácie podľa § 44 zákona

Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z.

 

Číslo zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Predmet zákazky

Dátum

/termín/ zadania zákazky

(uzavretia zmluvy

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa,

Č. tel.: , e-mail *

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo objednávky dátum zadania zákazky