Choď na obsah Choď na menu

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

8. 11. 2016

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

v školskom roku  2016 / 2017

Podľa § 3 vyhl. MŠ SR č. 306/ 2008 Z.z. o materskej škole žiadam o prijatie môjho dieťaťa do Materskej školy Hrašné

s nástupom od ...........................................

 

Meno dieťaťa : .................................................................................................................

Dátum narodenia : ...........................miesto narodenia : ...............................

rodné číslo : ..................................národnosť : ...........................................

Adresa bydliska : .................................................................................................................

Zdravotná poisťovňa – názov a číslo : .........................................................................................

 

Zákonní zástupcovia dieťaťa:

Matka :................................................................................................................

Adresa bydliska : .............................................. tel.č. ...............................

Zamestnávateľ :* .................................................tel.č. .............................

 

Otec :................................................................................................................

Adresa bydliska : ................................................. tel.č. .............................

Zamestnávateľ :*.....................................................tel.č. .........................

 

Pozn. :

*Ak je zákonný  zástupca dieťaťa nezamestnaný, na materskej dovolenke alebo ťažko zdravotne postihnutý, v  príslušnej rubrike sa uvedie : nezamestnaný/ -á, MD alebo ŤZP.

 

Vyhlasujem, že všetky údaje som uviedol/ -la  pravdivo a úplne a že som si vedomý/ -á, že nepravdivé alebo neúplné údaje môžu byť použité v môj neprospech pri rozhodnutí o prijatí dieťaťa do materskej školy.

                                                                                                             

                                                                  ...............................................

V ..........................dňa ..............20.........         podpisy zákonných zástupcov                                                                                        dieťaťa

 

 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa – vstupná lekárska prehliadka:

 

Záznam o očkovaní:

 

V.....................dňa ..............20.....                         pečiatka a podpis lekára