Choď na obsah Choď na menu

Materská škola

MATERSKÁ ŠKOLA HRAŠNÉ

 

datelinka.jpgCHARAKTERISTIKA

 • Materská škola Hrašné je škola rodinného typu, situovaná v centre Obce Hrašné.  Zriaďovateľom je Obec Hrašné. Zabezpečuje výchovnú starostlivosť detí od 3 – 6 rokov, výnimočne od 2 rokov a to počas celého dňa. V prípade záujmu rodičov dáva možnosť i poldenného pobytu detí v materskej škole.             
 • Materská škola je jednotriedna - čiže vekovo zmiešaná materská škola. Život detí v takejto zmiešanej skupine je pre deti prirodzený a dynamický tým, že poskytuje možnosti a príležitosti pre vzájomné učenie sa detí a sociálne rôznorodé situácie. Súrodenci majú možnosť navštevovať  materskú školu spoločne, čo utužuje ich vzájomné vzťahy. Nové deti vždy vstupujú do triedy, ktorá je už spoločenstvom detí s dohodnutými a vzájomne akceptovanými pravidlami a hodnotami, čo im do určitej miery uľahčuje obdobie adaptácie a zvyšuje pocit bezpečia.                                                                                                                                     
 • Materská škola realizuje predprimárne vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Ďatelinka“ vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného MŠVVaŠ SR.

   VLASTNÉ ZAMERANIE

     Vzhľadom k tomu, že sme „dedinská“ materská škola, naše zameranie sa uberá smerom k prírode. Počas pobytu vonku si deti utvárajú emocionálne bohatý vzťah k prírode, uvedomujú si význam a hodnotu životného prostredia pre človeka i pre rôzne druhy živočíchov. Prebúdza sa u detí environmentálne cítenie. Na základe pozorovania a praktických skúseností deti poznávajú význam svetla, tepla, vzduchu a vody pre život zvierat a rastlín, poznávajú význam rastlín a živočíchov pre život človeka. Vychádzkami do blízkeho lesa deti objavujú rastlinstvo a živočíšstvo lesa a utvárajú si  konkrétne predstavy v procese zmien vzhľadom na ročné obdobie.     

     Pre účely vzdelávacích, pohybových, športových a relaxačných aktivít tiež využívame i školský dvor,  z ktorého je pekný pohľad na blízky les. Zeleň umožňuje každodennú realizáciu aktivít zameraných na prírodovedné poznávanie formou priameho zážitku, vytváranie pozitívnych postojov k prírode, rozvoj estetického vnímania a prežívania prírody. Školský dvor poskytuje možnosti rôznorodých činností a hier pre deti,  je vybavený preliezkami, kĺzačkami, húpačkami, malým záhradným altánkom a pieskoviskom. Slúži i ako dopravné ihrisko, keďže  je vybavený i dopravnými značkami.

 

     Zameraním našej materskej školy je i výchova k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o vlastné zdravie. Plníme ho cez projekt „Školské mlieko“ “( európsky program podpory spotreby mlieka v školách), a „Školské ovocie“( európsky program podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách), a ktorých zásady sprostredkúvame deťom cez vzdelávacie aktivity v priebehu celého školského roka.                                           

Našim cieľom je poskytnúť deťom čo najviac príležitostí na zmysluplné učenie sa hrou a objavovanie okolitého sveta.

PREVÁDZKA

 • Prevádzka materskej školy je 6,30 hod – 16,00 hod. 
 • Príchod detí do materskej školy je do 8:00 hodiny / neskorší príchod treba vopred dohodnúť /
 • Nahlasovanie alebo odhlasovanie zo stravy osobne alebo telefonicky  na číslo                    032 / 7790327 najneskôr do 8:00 hodiny príslušného dňa.

PERSONÁLNE OBSADENIE

 • Pedagogickí zamestnanci:
 1. Hučková Monika – riaditeľka

 / konzultačné hodiny-individuálne, podľa potreby a dohody so zákonným zástupcom /

 1. Svinkásková Lucia - učiteľka 
 • Prevádzkoví zamestnanci:
 1. Lukáčová Anna - kuchárka
 2. Hrašná Edita – upratovačka, školníčka

 

                   

 

 

 

Príspevky

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

8. 11. 2016