Choď na obsah Choď na menu

Zástupcovia zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy v roku 2014:
Meno poslanca
Adresa
Telefónne číslo
Jaroslav Barančin
Hrašné č. 236
 
 
Zdenka Jakubcová                    
 
Hrašné č. 53
 
Mgr. Lucia Balážová
 
Hrašné č. 32
 
 
Mgr. Ľubica Hučková
Hrašné, časť Hodulov vrch 183         
 
Jaroslav Malek
 
Hrašné č. 227
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.
Pre volebné obdobie 2014 – 2018 bol pre našu obec stanovený počet poslancov päť.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
1.    určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
2.  schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce,
3.       schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
4.       rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
5.       určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
6.       vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov,
7.       uznášať sa na nariadeniach,
8.       určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
9.       zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
10.    schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
11.    zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov),
12.    schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
13.    zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
14.    udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
15.    ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

Pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hrašnom .
Prílohy:
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.